Dethleffs-Logo
Svenska

Information om skydd av personuppgifter

för användning av bild-, ljud- och videoupptagningar och tävlingen foto- och videokampanj Dethleffs 90 år

Dethleffs GmbH & Co. KG är ett företag med säte i Tyskland och är personuppgiftsansvarig enligt GDPR. De personuppgifter som du meddelar oss lagras i vår centraliserade kunddatabas i Tyskland.

Syften och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Insamling och behandling av personuppgifter sker på grundval av bestämmelserna i GDPR. Den rättsliga grunden för databehandlingen inom ramen för bild-, ljud- och videoupptagningarna (nedan kallade upptagningarna) och tävlingen baseras på art. 6.1 a) GDPR. Personuppgifterna samlas in, behandlas och används i syfte att publicera upptagningarna på de kanaler som du har valt och, om du deltar i tävlingen, för att genomföra tävlingen.

Dataöverföring inom koncernen

Dina uppgifter vidarebefordras inte inom koncernen. Om ett utbyte av uppgifter skulle ske inom koncernen så är det för att genomföra tävlingen eller för att förvalta dina upptagningar baserat på ditt samtycke. Dessutom kan det finnas ett intresse av att vidarebefordra uppgifterna för interna, administrativa ändamål. Om behandlingen av dina personuppgifter skulle äga rum utanför Europa så sker överföringen i enlighet med alla gällande dataskyddslagar.

Dataöverföring till fler mottagare

Ingen överföring till ytterligare mottagare äger rum. Om en överföring till ytterligare mottagare skulle äga rum så sker det bara i den mån som är nödvändig för att genomföra tävlingen. Vi använder oss då av leverantörer som hjälper oss att genomföra tävlingen. De agerar endast enligt våra anvisningar och behandlar bara dina personuppgifter för det avsedda ändamålet. Ingen ytterligare användning sker och skulle kräva ett lagenligt tillstånd eller ett medgivande.

Dataöverföring till ett tredjeland eller en internationell organisation

En dataöverföring till ett tredjeland eller till en internationell organisation sker bara i den mån vi publicerar dina personuppgifter inom ramen för ditt samtycke på ett socialt medium i samband med rapporteringen. Överföringen sker baserat på ditt uttryckliga samtycke, art. 49.1 a GDPR.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande inklusive profiling

Vi genomför inga automatiserade beslutsförfaranden eller profiling.

Tidsperiod för lagringen

När varaktigheten och tidsramen för jubileumskampanjen har löpt ut eller när ditt samtycke återkallats så raderas dina uppgifter, såvida det inte förekommer någon lagstadgad lagringsskyldighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst utan kostnad få tillgång till de personuppgifter som lagras om dig, samt rätt till rättelse, dataportabilitet och radering av dessa uppgifter. Om raderingen är i strid med lagstadgade lagringsskyldigheter kommer vi att se till att uppgifterna spärras. Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och kan kräva att vi begränsar behandlingen. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om databehandlingen baseras på ditt samtycke så kan du när som helst återkalla det med framtida verkan.

Personuppgiftsansvarig:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Str. 12
88316 Isny
Tel. +49 (0) 7562 987 0
E-post: info@dethleffs.de